Viti i katërt shkollor 2018/2019

Profili arsimorë klasa Kujdestari klasës nr. nx. Tekn. komunik. rrugorë (srb) IV1 Radovanć 15 Tekn. i makin. për konstr. kompjuterik IV2 Ekrem Rashiti 24 Teknik për konstr kompj. IV3 Selami Misini 24 Teknik për dirigj kompj. IV4 Kamber Agushi 27 Tekn. kom. rrugorë...

Viti i tretë shkollor 2018/2019

Profili arsimorë Klasa Kujdestari klasës Nr nx. Tekn. komunik. rrugorë (srb)  III-1 Nikola Jović 8 Tekn. i makiner. për konstruktim kompjuterik  III-2 Irfan Rahimi 23 Tekn. i makin. për konstr. kompjuterik  III-3 Ramadan Iseni 23 Teknik për dirigj kompj.  III-4...

Viti i dytë shkollor 2018/2019

  Nxënësit e vitit të dytë për vitin shkollor 2018/2019 në Shkollën e Mesme Teknike “Presheva” në Preshevë. Tekn. komunik. rrugorë (srb) II-1 Biljana Pešić 11 Tekn. i makin. për konstr. kompjuterik II-2 Ali Osmani 30 Teknik për dirigj kompj. (CNC) II-3 Ramiz...

Viti i parë shkollor 2018/2019

  Nxënësit e vitit të parë për vitin shkollor 2018/2019 në Shkollën e Mesme Teknike “Presheva” në Preshevë.    Profili arsimorë Klasa Kujdestari klasës Nr nx. Tekn. komunik. rrugorë (srb)  I-1 Stefan Anđelković 18 Tekn. i makiner. për konstruktim...