Red.

Br.

Enërtimi

drejtimit

Emërt

profilit

arsimor

Aftësime profesionale për punë një  profili

Prekualifikime

Dokualifikime

 Specializime

Planifikuara

Lejuara

Planifikuara

Lejuara

 Planifikuara

 Lejuara

1

Makineria

 

dhe

përpunimi

i

metaleve

Saldues

 

 5

 

 

 

 3

 

2

Automaekanik

 

 5

 

 

 

 3

 

3

Instalues

 

 5

 

 

 

 2

 

4

Metalogdh. specialist

 

 

 

 

 

 2

 

5

Teknik i makinerise

 

 5

 

 5

 

 

 

6

Teknik i makinerise per konstr. kompjuterik

 

 5

 

 10

 

 

 

7

 Teknik për dirigjim kompjuterik (CNC)

 

 5

 

 10

 

 

 

8

 

 

Elektroteknikë

 Autoelektricist

 

 5

 

 

 

 2

 

9

 Elektroinstalues

 

 5

 

 

 

 2

 

10

 Elektromontues i rrjetit dhe pajisjeve

 

 5

 

 

 

 

11

 Elektrotenkik i kompjuterëve

 

 5

 

 5

 

 

 

12

Komunikacion

 Teknik i komunikacionit rrugor

 

 8

 

 8

 

 5

 

13

Ekonomi

 Teknik i ekonomisë

 

 5

 

 2

 

 

 

 

 

 Gjithsej

 

60 

 

 50

 

 22