Indeksi i paraleleve për vitin shkollorë 2018/19

Profili arsimorë Klasa Kujdestari klasës Nr nx.
Tekn. komunik. rrugorë (srb)  I-1 Stefan Anđelković 18
Tekn. i makiner. për konstruktim kompjuterik  I-2 Qenan Hyseni 29
Teknik për dirigj kompj. (CNC)  I-3 Mitat Saqipi 27

Elektroteknik i kompjuterëve

 I-4 Skender Azizi 21
Tekn. komunik. rrugorë (al)  I-5  Bekim Kurtishi 28
Teknik – motër medicinale  I-6 Shkelzen Arifi 30
Automekanik & Saldues  I-7 Haki Rexhepi 18
Elektromontues i rrjetit dhe paisjeve  I-8 Bashkim Jashari 23
Gjithsej: 194
Profili arsimorë Klasa Kujdestari klasës Nr nx.
Tekn. komunik. rrugorë (srb)  III-1 Nikola Jović 8
Tekn. i makiner. për konstruktim kompjuterik  III-2 Irfan Rahimi 23
Tekn. i makin. për konstr. kompjuterik  III-3 Ramadan Iseni 23

Teknik për dirigj kompj.

 III-4 Abdulsamet Ameti 19
Tekn. komunik. rrugorë (al)  III-5  Elfete Shabani 29
Elektroteknik i kompjuterëve  III-6 Luljeta Shabani 29
Teknik – motër medicinale III-7 Nazmi Memeti 37
Teknik i ekonomisë  III-8 Suat Musliu 22

Elektroinst.

Elektrom          Elektroinst.– Elektrom   

III-9

III-10

Majlinda Arifi

 Arben Coti                            Gjithsej nx: 

12               22      224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekn. komunik. rrugorë (srb) IV1 Radovanć 15
Tekn. i makin. për konstr. kompjuterik IV2 Ekrem Rashiti 24
Teknik për konstr kompj. IV3 Selami Misini 24
Teknik për dirigj kompj. IV4 Kamber Agushi 27
Tekn. kom. rrugorë (al) IV5 Sunaj Rexhepi 31
Elektroteknik i kompjuterëve IV6 Vaid Haliti 21
Teknik – motër medicinale IV7 Bekim Ademi 38
Teknik i ekonomisë IV8 Vlora Destani 23
Gjithsej: 203

 

 

Tekn. komunik. rrugorë (srb) II-1 Biljana Pešić 11
Tekn. i makin. për konstr. kompjuterik II-2 Ali Osmani 30
Teknik për dirigj kompj. (CNC) II-3 Ramiz Jahiu 23
Tekn. kom. rrugorë (al) II-4 Agon Jakupi 28
Elektroteknik i kompjuterëve II-5 Milazim Agushi 24
Teknik – motër medicinale II-6 Ahmet Ahmeti 30
Teknik i ekonomisë II-7 Ramil Aliu 28
Automekanik & Saldues II-8 xz 17
Elektroinst.– Elektrom. i rrjetit dhe paisjeve II-9 Dugagjin Hasani 19
Tregëti II-10 Shpresa Abdullahu 26