1. Paraqitja e puntorëve në punë është më datë 19.08.2019 ;
  • Mësimi përgatitor, mbahet nga 21.08.2019 – 22.058.2019, nga ora 10.00;
  • Paraqitja e të gjitha provimeve (riprovimet, provimet klasore, përfundimtare, provimet e matures, për nxënësit e rregullt dhe të çregullt bëhet më 23.08.2019, nga ora 10.00 deri 13.00;
  • Provimet për nxënësit e çregullt, më 24.08.2019, duke filluar nga ora 10.00;
  • Provimi me shkrim nga gjuha amtare, për nxenësit që i nënshtrohen provimeve të maturës dhe provimit me shkrim për nxënësit e mbetur në riprovim, më 26.08.2019, nga ora 10.00;
  • Dhënia e riprovimeve, klasore, përfundimtare, provimit të maturës për nxënësit e rregullt, pjesa torike,  më 27.08.2019 dhe 28.08.2019, nga ora 10.00;
  • Mrojtja e punimeve të diplomës, më 29.08.2019, nga ora 10.00;
  • Mbledhja e këshillit të arsimtarëve, më 30.08.2019 , nga ora 11.00;
  • Numrat e protokollit. 30.08.2019;
  1. Fillimi i vitit shkollor, më 02.09.2019.

Preshevë, më 20.08.2019                                      Drejtori: Telat Arifi