Nxënësit e vitit të parë për vitin shkollor 2018/2019 në Shkollën e Mesme Teknike “Presheva” në Preshevë.

  

Profili arsimorë Klasa Kujdestari klasës Nr nx.
Tekn. komunik. rrugorë (srb)  I-1 Stefan Anđelković 18
Tekn. i makiner. për konstruktim kompjuterik  I-2 Qenan Hyseni 29
Teknik për dirigj kompj. (CNC)  I-3 Mitat Saqipi 27

Elektroteknik i kompjuterëve

 I-4 Skender Azizi 21
Tekn. komunik. rrugorë (al)  I-5  Bekim Kurtishi 28
Teknik – motër medicinale  I-6 Shkelzen Arifi 30
Automekanik & Saldues  I-7 Haki Rexhepi 18
Elektromontues i rrjetit dhe paisjeve  I-8 Bashkim Jashari 23
Gjithsej: 194