– Lajmërohen të gjithë nxënësit e pranuar në Shkollën e mesme teknike Presheva në Preshevë se afati për dorëzimin e dokumentacionit për regjistrim është më datë 08.07 dhe 09.07.2019( dita e hënë dhe e marte) prej ora 8.00 deri në ora 15.00 në lokalet e Shkollës së mesme teknike “Presheva” në Preshevë.

– Gjithashtu ju informojmë se këtë vit fletëparaqitja për regjiistrim bëhet në formë elektronike (regjistrimi elektronik), duke u paraqitur në shkollë te personi i autorizuar për regjistrimin elektronik.

– Ju paralajmërojmë se të gjithë ata të cilët nuk paraqiten në shkollë në afatin e paraparë për regjistrim mundë të humbasin të drejtën për tu regjistruar.

Preshevë , 08.07.2019

Drejtori i shkollës

Telat Arifi