Tregti, turizëm dhe hotelieri

 • Tregti
 • Tregti
 • Klasa I – 0 NUK KA
 • Nxënes:

  Meshkuj 0

  Femra      0

  Gjithsej: 0

  Klasa II– 10

  Nxënes: 

  Meshkuj 11

  Femra      15

  Gjithsej: 26

  Klasa III– 0

  NUK KA

  Nxënes: 

  Meshkuj 0

  Femra      0

  Gjithsej: 0

  Klasa IV– 0

  NUK KA

  Nxënes: 

  Meshkuj 0

  Femra      0

  Gjithsej: 0