Udhëheqësit e institucionit, bashkëpunëtorët professional,punëtorët administrativo-financiarë dhe punëtorët teknik ndihmës:

Rukovodioci ustanove, stručni saradnici, administrativno-financijski radnici i pomoćno tehničko osoblje:

Nr

Br

Emri e mbiemri

Ime i prezime

Vendi i punës

Radno mesto

        %

Angažovanja  

Shkollimi
Školovanje

Pëg.prof.

Struč.Spr.

1 Telat ARIFI Drejtori
Direktor
      100 Fakulteti i Makinerisë
Mašinski Fakultet
7
2 Nenad
MANASIJEVIĆ
Ndihmës drejtori
Pomoćnik direktora
       40 Fakulteti i Komunikacionit
Saobraćajni Fakultet
7
3 Nexhat AGUSHI Ndihmës drejtori
Pomoćnik direktora
       30 Fakulteti Filozofik
Filozofski Fakultet
7
4 Suat MUSLIU Ndihmës drejtori
Pomoćnik direktora
       30 Fakulteti Filozofik
Filozofski Fakultet
7
5 Enver ARIFI Pedagog i shkollës
Pedagog Škole
      100 Fakulteti Filozofik
Filozofski Fakultet
7
6 Agim DALIPI Sekretar i Shkollës
Sekretar Škole
      100 Fakulteti Juridik
Pravni Fakultet
7
7 Nagib 
SULEJMANI
Shef i  kontabilitetit
Šef računovođstva
      100

Fakulteti Ekonomik

Ekonomski Fakultet

7
8 Fatime FAZLIU Psikologe shkollës
Psiholog škole
       67 Universiteti i Tiranës
Universitet u Tirani
7
9 Amire AHMETI Psikologe shkollës
Psiholog škole
       33 Fakulteti Filozofik
Filozofski Fakultet
7
10 Pajtim REXHEPI Mbajtës teknik ”IT”
Tehničko održav. ”IT”
       50 Shkolla e mesme
Srednja škola
4
11 Gordana 
JOVIĆ
Punt. adm. & financ.
Adm.&financ. radnik
      100 Shkolla e mesme
Srednja škola
4
 12 Sefedin 
SHAQIRI
Punt. adm. & financ.
Adm.&financ. radnik
       50 Shkolla e mesme
Srednja škola
4
13 Nenad 
KITANOVIĆ
Puntor adm.& financ.
Adm.&financ. radnik
       50 Shkolla e mesme
Srednja škola
4
–    II      – Bibliotekist
Bibliotekar
       50 Shkolla e mesme
Srednja škola
4
14 Avni SHAQIRI Bibliotekist
Bibliotekar
       50 Universiteti i Shkupit
Universitet u Skoplju
7
15 Ruhi ABDIU Bibliotekist
Bibliotekar
       50

Universiteti në Zagreb

Universitet u Zagrebu

7
16 Milorad 
TRAJKOVIĆ
Teknik mirmb. invest.
Tehn.odrz.inv.opreme
      100 Metalogdhendës
Metalostrugar
5
17 Ftmir NEBIU Shtëpiak & nxemje
Domar & ložač
100 Metalogdhendës
Metalostrugar
5
18 Javorka TRAJKOVIĆ Shërbyese
Spremačica
100 Shkolla e mesme
Srednja škola
1
19 Sami RAQIPI Pastrues
Čistač
100 Shkolla e mesme
Srednja škola
1
20 Ilber SHAHINI Pastrues
Čistač
100 Shkolla e mesme
Srednja škola
1
21 Urim JUSUFI Pastrues
Čistač
100 Shkolla e mesme
Srednja škola
1
22 Qani ASLLANI Pastrues
Čistač
100 Shkolla e mesme
Srednja škola
1
23 Violeta STAJIĆ Pastruese
Čistačica
100 Shkolla e mesme
Srednja škola
1
24 Marijana
STAMENKOVIĆ
Pastruese
Čistačica
100 Shkolla e mesme
Srednja škola
1
25 Kurtali
MUSLIU
Pastrues
Čistač
100 Shkolla e mesme
Srednja škola
1
26 Bajrush
LIMANI

Pastrues

Čistač

100 Shkolla e mesme
Srednja škola
1
27 Nexhat
BILALLI
Pastrues
Čistač
100 Shkolla e mesme
Srednja škola
1
28 Enver DALIPI Pastrues
Čistač
100 Shkolla e mesme
Srednja škola
1
29
30