Nxënësit e vitit të dytë për vitin shkollor 2018/2019 në Shkollën e Mesme Teknike “Presheva” në Preshevë.

Tekn. komunik. rrugorë (srb) II-1 Biljana Pešić 11
Tekn. i makin. për konstr. kompjuterik II-2 Ali Osmani 30
Teknik për dirigj kompj. (CNC) II-3 Ramiz Jahiu 23
Tekn. kom. rrugorë (al) II-4 Agon Jakupi 28
Elektroteknik i kompjuterëve II-5 Milazim Agushi 24
Teknik – motër medicinale II-6 Ahmet Ahmeti 30
Teknik i ekonomisë II-7 Ramil Aliu 28
Automekanik & Saldues II-8 Ridvan Agushi 17
Elektroinst.– Elektrom. i rrjetit dhe paisjeve II-9 Dugagjin Hasani 19
Tregëti II-10 Shpresa Abdullahu 26

 

Gjithsej : 236