Profili arsimorë klasa Kujdestari klasës nr. nx.
Tekn. komunik. rrugorë (srb) IV1 Radovanć 15
Tekn. i makin. për konstr. kompjuterik IV2 Ekrem Rashiti 24
Teknik për konstr kompj. IV3 Selami Misini 24
Teknik për dirigj kompj. IV4 Kamber Agushi 27
Tekn. kom. rrugorë (al) IV5 Sunaj Rexhepi 31
Elektroteknik i kompjuterëve IV6 Vaid Haliti 21
Teknik – motër medicinale IV7 Bekim Ademi 38
Teknik i ekonomisë IV8 Vlora Destani 23
Gjithsej: 203