Profili arsimorë Klasa Kujdestari klasës Nr nx.
Tekn. komunik. rrugorë (srb)  III-1 Nikola Jović 8
Tekn. i makiner. për konstruktim kompjuterik  III-2 Irfan Rahimi 23
Tekn. i makin. për konstr. kompjuterik  III-3 Ramadan Iseni 23
Teknik për dirigj kompj.  III-4 Abdulsamet Ameti 19
Tekn. komunik. rrugorë (al)  III-5 Elfete Shabani 29
Elektroteknik i kompjuterëve  III-6 Luljeta Shabani 29
Teknik – motër medicinale III-7 Nazmi Memeti 37
Teknik i ekonomisë  III-8 Suat Musliu 22

Elektroinst.

III-9

Majlinda Arifi

12 

Elektrom          Elektroinst.– Elektrom   

III-10

Arben Coti                            

  22      

 

Gjithsej nx:

224